Став

                                           

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ

ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

             

              среда, 13 април 2016Господине Ѓорге Иванов,


Во вчерашниот број на Службен весник на Република Македонија беше објавена содржината на вашата антидемократска, антиправна и антидржавна одлука. Одлука која по својата содржина, но уште повеќе и по својата намера е срамна и спротивна на здравиот разум.
 
Иако од ваша страна не може ништо да ме изненади, сепак бев вчудоневиден кога таму го видов и моето име и презиме.

Господине Иванов,

Ниту има било каква основа за такво нешто (против мене не се води било каква постапка), но што е уште поважно, ниту од вас ниту од било кој друг, ниту барам ниту прифаќам било какво помилување.

Од тука ве повикувам под итно да ја измените одлуката и да го избришете моето име и презиме од неа.

Со вас и со тие зад вас, да зависеа работите од мене ниту нешто ќе се преговараше ниту нешто од вас ќе се очекуваше. Одамна ќе се видевме на различни страни од барикадите на клучната средба на нашиот народ со својата судбина.

Се надевам дека и сите останати чии имиња се споменати во оваа ваша скандалозна одлука со индигнација ќе ја одбијат оваа ваша „милост“ и ќе покажат барем трошка морал и достоинство.
                           


  БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ

Претходни текстови

Писмо од поранешниот претседател на Република Македонија Бранко Црвенковски до д-р Ѓорге Иванов

среда, 13 април 2016

                                           

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ

ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

Скопје, 13 април 2016 година

 

 

 

 

ГосподинеЃорге Иванов,

 

 

Вовчерашниот број на Службен весник на Република Македонија беше објавенасодржината на вашата антидемократска, антиправна и антидржавна одлука. Одлукакоја по својата содржина, но уште повеќе и по својата намера е срамна испротивна на здравиот разум.

 

Иакоод ваша страна не може ништо да ме изненади, сепак бев вчудоневиден кога тамуго видов и моето име и презиме.

 

ГосподинеИванов,

 

Нитуима било каква основа за такво нешто (против мене не се води било каква постапка),но што е уште поважно, ниту од вас ниту од било кој друг, ниту барам нитуприфаќам било какво помилување.

 

Одтука ве повикувам под итно да ја измените одлуката и да го избришете моето имеи презиме од неа.

 

Совас и со тие зад вас, да зависеа работите од мене ниту нешто ќе се преговарашениту нешто од вас ќе се очекуваше. Одамна ќе се видевме на различни страни од барикадитена клучната средба на нашиот народ со својата судбина.

 

Сенадевам дека и сите останати чии имиња се споменати во оваа ваша скандалознаодлука со индигнација ќе ја одбијат оваа ваша „милост“ и ќе покажат баремтрошка морал и достоинство.

 

 

 

 

                                                             

 

 

  БРАНКОЦРВЕНКОВСКИ